מומחים ויועצים למערכות LINE ARRAY , מקצועיות עם רמקולי SOUND 18
יצרן התקני מד רעש למועדונים ודיסקוטקים ואולמות אירועים
יצרן רמזור רעש יחודי  לדיסקוטקים (הותקן במועדון האומן 17 בת"א)

 
מלכי

מלכי שמואל מצרף דוגמא לדוח אקוסטי אשר ניבדק                      על ידי המשרד להגנת הסביבה
והומלץ על ידי המשרד להגישו ככתבו ולשונו
נושא הדוח 
מדובר בסכסוך שכנים מתמשך באזור המרכז כאשר שכן אשר מוגדר "מקור רעש" התקין מאווררי תקרה בביתו באופן כזה אשר גרם לרעד בלתי ניסבל לשכן בקומה מעל, כל בקשותיו של השכן בקומה העליונה ,שמפגע הרעש יתוקן ,לא נענו בצר לו פנה השכן למלכי שמואל ,שביצע בדיקה אקוסטית עם מכשור תקני המקובל על ידי המשרד להגנת הסביבה, והוגשה חוות הדעת לעורך הדין של הלקוח להמשך טיפול משפטי 

מלכי שמואל אלקטרו-אקוסטיקה

נוסד ב-1978

מודד רעש ויועץ אקוסטי

חבר באגודה הישראלית לאקוסטיקה

אקוסטיקאי מומלץ מלר"ז

MALKI ELECTRONICS

מלכי אלקטרו-אקוסטיקה
אליהו איתן 3, ראשון לציון, 75703
אולם 250 קומה 1
טלפון: 03-9613141
נייד: 054-4317147
malkishmuel@gmail.com

 

 

XXXXXXXXX

 

חוות דעת אקוסטית של מומחה בנושא

רעש מפעילות מאווררי תקרה

עבור:xxxxxxxxx

 ברחוב xxx

 

 

 

השכלה:

1.       בוגר בהצטיינות מגמת אלקטרוניקה ב"ס טכני חיל האוויר בחיפה

2.       מרצה במגמת אלקטרוניקה בבית הספר הטכני של חיל האוויר

3.       אחראי כיול ראשי של מתקני הבדיקה למערכות נווט בכל בסיסי חיל האוויר

4.       חבר באגודת הישראלית לאקוסטיקה

5.       מתכנן, מפתח ויצרן מד הרעש באולמות האירועים

6.       יועץ אקוסטי לחברת הרמקולים מורל

7.       יצרן ומפתח מגבר דיגיטלי ייחודי  digital class t למערכות  PA

8.אקוסטיקאי מומלץ על ידי מלר"ז (המועצה למניעת רעש וזיהום אויר בישראל)

9. מבקר הספר קול ורעש מטעם משרד החינוך והתרבות

 

1.                   הצהרה
אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

2.      נושא חוות הדעת

נתבקשתי על ידי XXX לבצע בדיקה אקוסטית בדירתם, דירה מס' X בקומה XXXXX הנמצאת מעל דירת השכנים: XXX, בדירה מס' X. בדירתם  של השכנים מותקנים שני מאווררי תקרה הנמצאים פיזית מתחת לחדר XXXXXX של XXXXXX ומתחת לחדר XXXXXX של XXXXX שבדירתם משפחתXXX. הרטט הנוצר מפעילות המאווררים מפריע ומטריד, במיוחד בשעות הלילה, את הזוג XXX. מצ"ב לדוח זה נספח א' - צילומים – מקום המדידה והמחשת צורת המאווררים

 

3.      הבסיס לחוות הדעת

חוות הדעת הזאת מבוססת על המקורות הבאים:

3.1.    ביקור בבית משפחת XXX, בתיאום מראש בתאריך XXXXXX בין השעות XXXXXX עד לתאריך XXXXXXשעה  XXXXXX.

3.2.    ביקור בבית משפחת XXX, בתיאום מראש בתאריך XXXXX בין השעות XXXXXX עד לתאריך XXXXXXשעה XXXXXX להשלמת מדידות.

3.3.    תוצאות המדידות שבוצעו על ידי בשני מקומות בבית משפחת XXXXXXX, חדר XXXXXX וחדר XXXXXX XXXXX.

3.4.    החוק למניעת מפגעים תשכ"א-1961.                       

3.5.    התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990.

3.6.    אתר המשרד להגנת הסביבה הכולל הסבר לאופן הפעלת החוק והתקנות.

4.      החוק למניעת מפגעים והתקנות שהותקנו מכוחו

4.1.    החוק למניעת מפגעים תשכ"א -1961

החוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 קובע שאסור לגרום לרעש חזק או בלתי סביר שמפריע או עלול להפריע לנמצאים בקרבת מקור הרעש. לאור העובדה כי אין הגדרה אובייקטיבית לרעש המפריע או עלול להפריע ומאחר שהאוזן האנושית מבחינה באופן ברור בתוספת של db(A)5, רק רעש שמפלסו עולה בסדר גודל של כ-5 דציבל מעל רעש רקע נשמע באופן ברור ולכן עלול לגרום להפרעה או מטרד. הפרה של הוראות החוק או התקנות מהווה עבירה פלילית. מכוח החוק הותקנו התקנות.בחוק מוגדר:

הגדרות

(תיקון התשנ"ז)

1.              בחוק זה -

"השר" - השר לאיכות הסביבה;

"חוק זה" - לרבות התקנות, חוקי-העזר וההוראות שניתנו לפיו.

מניעת רעש

2.              לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי-סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת-מקום או לעוברים ושבים.

 

4.2.    התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר ,התש"ן -1990

התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990 קובעות מהו רעש בלתי סביר, הנמדד בתוך מבנה ואת אופן המדידה שלו. קיימת התייחסות ספציפית לרעש התקפי, לרעש עם טון בולט ולרעש פיצוצים בשכיחות נמוכה. כמו כן התקנות קובעות את אופן ההתייחסות וההתחשבות ברעש הרקע. רעש בלתי סביר מוגדר בנפרד לחמישה סוגים של מבנים, בהתחשב במשך הרעש ותוך התייחסות שונה לרעש הנשמע בשעות היום (מ-6:00 עד 22:00) ולרעש הנשמע בשעות הלילה (מ-22:00 עד 6:00 למחרת). בטבלה מס' 1 מוצגים מפלסי הרעש המרביים המותרים בהתאם לתקנות של מבנה המוגדר כמבנה ב'  - בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה. לפי מיטב הבנתי מבנה שבו אבצע את הבדיקה הינו מבנה ב'. הטבלה מפורסמת בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן-1990. בטבלה מוצגים מפלסי הרעש המרביים המותרים (בdBA) לשעות היום והלילה (מעבר להם הרעש נקרא בלתי סביר). יש להתייחס לזמן החשיפה לרעש המוגדר בטבלה ובחוק כזמן מצטבר.

טבלה מס' 1:

משך הרעש

מבנה ב'

יום

לילה

עולה על 9 שעות

50

-

עולה על 3 שעות אך אינו עולה על 9 שעות

55

-

עולה על 1 שעה אך אינו עולה על 3 שעות

60

-

עולה על 30 דקות

-

40

עולה על 15 דקות אך אינו עולה על 1 שעה

65

-

עולה על 10 דקות אך אינו עולה על 30 דקות

-

45

 

 

 

עולה על 5 דקות אך אינו עולה על 15 דקות

70

-

עולה על 2 דקות אך אינו עולה על 5 דקות

75

-

אינו עולה על 10 דקות

-

50

אינו עולה על 2 דקות

80

-

 

בסעיף מספר 3 בתקנות מוגדר "קביעת מפלס רעש":

(א) מפלס הרעש לענין תקנה 2(1) ו-(2) הוא אחד מאלה:

(1) מפלס רעש שווה ערך, בהתחשב בתרומת רעש הרקע כאמור בתקנה 6;

(2) מפלס רעש שווה ערך כאמור בפסקה (1), בתוספת 5dBA  לרעש עם טון בולט או לרעש התקפי;

(3) מפלס רעש שווה ערך כאמור בפסקה (1), בתוספת 5dBA  לרעש התקפי עם טון בולט;

(4) הגבוה מבין מפלסי הרעש שווי הערך, הנמדדים בתוך בנין, בשתי השיטות כאמור בתקנה 5(ב), לאחר תיקון לרעש רקע.

 

תקנה 5(ב) קובעת כי כאשר הרעש בתוך הבניין ניתן למדוד עם חלונות פתוחים וסגורים:

(ב) לענין תקנה 2(1) ו-(2) - כאשר הרעש בתוך בנין - תיעשה מדידת הרעש בתוך הבנין כאמור בתקנת משנה (א) לעיל וכן תיעשה מדידה נוספת כאשר דלתות וחלונות החדר הפונים אל המרפסת כלפי חוץ – סגורים.

 

ועל כן ובהמשך לסעיף 3, ניתן למדוד בנוסף לחלונות פתוחים גם בחלונות סגורים ולהשתמש בתוצאת המדידה הגבוה מבניהן (ולצורך העניין, ניתן למדוד גם בשיטה אחת – חלונות פתוחים או סגורים). כמו כן, מוגדר בתקנות – "רעש עם טון בולט":

"רעש עם טון בולט" - רעש שיש בו טונים בולטים ושמדידתו ב-dB(L) בתדירויות מרכזיות ב-1/3 אוקטבה מראה כי מפלס הרעש הנמדד בפס i עולה על הממוצע האריתמטי של מפלסי הרעש הנמדדים בפסים הסמוכים i-1 ו-i+1 בשיעורים אלה:

 15DBA - בתחומים מ-25 עד 125 הרץ;

8DBA -בתחומים מ-160 עד 400 הרץ;

5DBA-  בתחומים מ-500 עד 10,000 הרץ;

ובלבד שהמפלס הנמדד בפס i עולה על שני המפלסים בפסים הסמוכים לו i-1 ו-i+1, כל אחד לחוד;

 

תקנה 6 קובעת את אופן חישוב תרומת רעש הרקע:

תרומת רעש הרקע תיקבע באמצעות מדידות כאמור בתקנה 5(ד) כלהלן:

(1) כאשר הרעש הנמדד המצטבר גבוה מרעש הרקע בפחות מ-3dB(A) - תחושב תרומת רעש הרקע בשיטה המקצועית המהימנה והמתאימה ביותר לפי שיקוליו המקצועיים של מבצע המדידה;

(2) כאשר הרעש המצטבר הנמדד גבוה מרעש הרקע ב-3dB(A) עד  10db(A) - תחושב תרומת רעש הרקע לפי טבלת החישוב שבתוספת השניה;

(3) כאשר הרעש המצטבר הנמדד גבוה מרעש הרקע ב-10dB(A) ויותר - לא תחושב תרומת רעש הרקע.

5.      ציוד המדידה

5.1.    מד רעש דגם    SVANTEK MODEL 977 S.N 34168

5.2.    מיקרופון  דגם 7052E S.N 54705 SVANTEK

5.3.    קליברטור EXTECH MODEL 407744-94dBA  S.N Z114280

6.       בדיקת כיול
מערכת המדידה כויילה לפני המדידה ואחרי המדידה בהתאם לתקנותבשני מועדי הבדיקה: XXXXXX; XXXXXX.

6.1.    תדפיס בדיקת כיול המערכת בתחילת הבדיקה

6.1.1. XXXXXX

Main results for sound        XXXXXXX   XXXXXX                                                                         

Day     

Hour

Profile

Filter

Detector

Elapsed time

OvlT

Underrange

Units

SPL

dd/MM/yyyy

HH:mm:ss

 

 

 

hh:mm:ss

%

 

 

 

XXXX

XXXXX

P1

A

Fast

00:00:28

0.0

0

db

94.0

6.1.2. XXXXXX

Main results for sound   XXXXX XXXXXX

Day     

Hour

Profile

Filter

Detector

Elapsed time

OvlT

Underrange

Units

SPL

dd/MM/yyyy

HH:mm:ss

 

 

 

hh:mm:ss

%

 

 

 

XXXX

XXXXX

P1

A

Fast

00:00:26

0.0

0

dB

94.2

6.2.    תדפיס בדיקת כיול המערכת בסיום הבדיקה

6.2.1. XXXXXX

Main results for sound   XXXXX  XXXXXX

Day     

Hour

Profile

Filter

Detector

Elapsed time

OvlT

Underrange

Units

SPL

dd/MM/yyyy

HH:mm:ss

 

 

 

hh:mm:ss

%

 

 

 

XXXX

XXXXX

P1

A

Fast

00:00:38

2.6

0

db

94.4

 

6.2.2. XXXXXXX

Main results for sound        XXXXXX XXXXXXX                                                               


Day     

Hour

Profile

Filter

Detector

Elapsed time

OvlT

Underrange

Units

SPL

dd/MM/yyyy

HH:mm:ss

 

 

 

hh:mm:ss

%

 

 

 

XXXX

XXXXX

P1

A

Fast

00:00:24

0.0

0

dB

94.3

 

 

 

7.      מדידה בחדר XXXXX משפחת XXX– כל המדידות בוצעו בתאריך XXXXX

7.1.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXX חלון סגור- מאוורר לא פועל - ,

 

 

7.2.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXXXX חלון פתוח -מאוורר לא פועל - תיקייה L53

 

 


 

7.3.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXXX חלון פתוח מאוורר פועל - תיקייה L62

 

 

7.4.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXXX חלון סגור מאוורר פועל - תיקייה L63

 

 


 

8.      מדידה בחדר XXXX של XXXXX משפחת XXX– כל המדידות בוצעו בתאריך XXXXX למעטL65   שהושלמה בתאריך XXXXX

8.1.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXX של XXXXX חלון פתוח מאוורר לא פועל - תיקייה L65 – בוצע בתאריך XXXXX3

 

 

8.2.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXX של XXXX חלון סגור מאוורר לא פועל –

תיקייה L35

 


 

 

8.3.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXXX של XXXXX חלון פתוח מאוורר פועל-

תיקייה L38


 

 

8.4.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXX של XXXXX חלון סגור מאוורר פועל - תיקייה L39

 


 

9.      ניתוח תוצאות המדידות

9.1.    ניתוח תוצאות המדידה והשוואתם לתקנות ולחוק - חדר XXXX חלון פתוח(תיקייה L53 – רעש רקע, תיקייהL62 – רעש נמדד כאשר מאוורר פועל)

9.1.1. מפלס רעש הרקע הנמדד (כאשר מקור הרעש - המאוורר לא עובד) הינו 31.7 dBA (תיקייה L53). מדידה זאת בוצעה בשעה XXXXXXמאחר שהמאוורר מופעל החל מאזור השעה XXXXXX עד לבוקר למחרת ולא ניתן היה לבצע מדידת רעש רקע אחרי השעה 22:00. למען הסר ספק כל יתר המדידות בדוח זה בוצעו לאחר השעה 22:00, אלא אם כן צוין אחרת.

9.1.2. מפלס הרעש הנמדד (כאשר המאוורר עובד) הינו 42.3 dBA (תיקייה L62).

9.1.3. נמצא טון בולט בזמן פעולת המאוורר בחדר XXXXXX של XXXX, כאשר תדר הטון הבולט הינו 100 הרץ ועוצמתו 58.4 dBA. פסי התדרים משני הצדדים: תדר 125 הרץ ועוצמתו 41.8dBA , ותדר 80 הרץ ועוצמתו 29.9dBA  (ראה תדפיס).

9.1.4. הממוצע האריתמטי של שני תדרי פסי הצד הנו 35.9dBA.

9.1.5. עוצמת הטון הבולט בתדר 100 הרץ גבוהה ב-22.5dBA  ממפלס הממוצע האריתמטי של פסי התדר הצדדיים.

9.1.6. הסף הדרוש בחוק להגדרת רעש עם טון בולט הינו לפחות 15dBA הפרש, והתקבל הפרש של 22.5dBA . מעיון בתקנות יש להוסיף למפלס הרעש הנמדד 5dBA בגלל נוכחות טון בולט.

9.1.7. מאחר שקיים פער של 10.6dBA, בין רעש הרקע (כאשר המאוורר לא פועל) לבין הרעש הנמדד (כאשר המאוורר פועל) אין צורך להתחשב בתרומת רעש הרקע (לפי כללי החישוב של התוספת השנייה בהתאם לתקנה 6).

9.1.8. מעיון בתקנות יש להוסיף למפלס רעש המקור תוספת של 5 dBA בגלל נוכחות טון בולט. לכן מתקבל מפלס רעש של 47.3 dBA שהינו תוצאה של מקור הרעש.  

9.1.9. מעיון בטבלת התקנות (טבלה מס' 1) הרעש המרבי המותר כאשר הרעש נמשך מעל 30 דקות לשעות הלילה במבנה ב' הינו 40 dBA.

9.1.10.       התקבלה חריגה של 7.3 dBA מעל המותר בתקנות לשעות הלילה בחדר XXXXXX של XXXXXX. על כן מדובר ברעש בלתי סביר המפריע או שעלול להפריע.

9.1.11.       רעש המקור נשמע באופן ברור, בהפרש של 15.6 דציבל ביחס לרעש הרקע(הרבה מעל סדר גודל של כ-5 דציבל) המהווה בנוסף לסעיף הקודם, רעש חזק המפריע או שעשוי להפריע.

9.2.    ניתוח תוצאות המדידה והשוואתם לתקנות - חדר XXXXXXחלון סגור(L52 – רעש רקע; תיקייה  L63- רעש נמדד כאשר המאוורר פועל)

9.2.1. מפלס רעש הרקע הנמדד (כאשר מקור הרעש - המאוורר לא עובד) הינו 27.1 dBA (תיקייה L52). מדידה זאת בוצעה בשעה XXXXX מאחר שהמאוורר מופעל החל מאזור השעה XXXXXX עד לבוקר למחרת ולא ניתן היה לבצע מדידת רעש רקע אחרי שעה 22:00. למען הסר ספק כל יתר המדידות בדוח זה בוצעו לאחר השעה 22:00 אלא אם כן צוין אחרת.

9.2.2. מפלס הרעש הנמדד (כאשר המאוורר עובד) הינו 40.3 dBA (תיקייה L63).

9.2.3. נמצא טון בולט בזמן פעולת המאוורר בחדר XXXXXX של XXXXXX, כאשר תדר הטון הבולט הינו 100 הרץ ועוצמתו 59.1 dBA. פסי התדרים משני הצדדים: תדר 125 הרץ ועוצמתו42.1dBA , ותדר 80 הרץ ועוצמתו28.dBA   (ראה תדפיס).

9.2.4. הממוצע האריתמטי של שני תדרי פסי הצד הנו 35.4.

9.2.5. עוצמת הטון הבולט בתדר 100 הרץ גבוהה ב-23.7dBA  ממפלס הממוצע האריתמטי של פסי התדר הצדדיים.

9.2.6. הסף הדרוש בחוק להגדרת רעש עם טון בולט הינו לפחות 15dBA הפרש, והתקבל הפרש של23.7dBA . מעיון בתקנות יש להוסיף למפלס הרעש הנמדד 5dBA בגלל נוכחות טון בולט.

9.2.7. מאחר שקיים פער של 13.2dBA, בין רעש הרקע (כאשר המאוורר לא פועל) לבין הרעש הנמדד (כאשר המאוורר פועל) אין צורך להתחשב בתרומת רעש הרקע (לפי כללי החישוב של התוספת השנייה בהתאם לתקנה 6).

9.2.8. מעיון בתקנות יש להוסיף למפלס רעש המקור תוספת של 5 dBA בגלל נוכחות טון בולט. לכן מתקבל מפלס רעש של 45.3 dBA שהינו תוצאה של מקור הרעש.  

9.2.9. מעיון בטבלת התקנות (טבלה מס' 1) הרעש המרבי המותר כאשר הרעש נמשך מעל 30 דקות לשעות הלילה במבנה ב' הינו 40 dBA.

9.2.10.       התקבלה חריגה של 5.3 dBA מעל המותר בתקנות לשעות הלילה בחדר XXXXXX של XXXXXX ועל כן מדובר ברעש בלתי סביר המפריע או שעלול להפריע.

9.2.11.       רעש המקור נשמע באופן ברור, בהפרש של 13.2 דציבל ביחס לרעש הרקע(הרבה מעל סדר גודל של כ-5 דציבל) המהווה בנוסף לסעיף הקודם, רעש חזק המפריע או שעשוי להפריע.

9.3.    ניתוח תוצאות המדידה בחדר XXXXXX של XXXXXX חלון פתוח (תיקייה L65 – רעש רקע;  תיקייה L38 – רעש נמדד כאשר המאוורר פועל)

9.3.1. מפלס רעש הרקע הנמדד (כאשר מקור הרעש - המאוורר לא עובד) הינו 33.5 dBA (תיקייה L65). מדידה זאת בוצעה בנפרד בתאריך XXXXXX וזאת מאחר שלא היה ניתן למדוד את רעש הרקע בצורה תקינה מן החוץ עקב רעשים חזקים בתאריך XXXXXX.

9.3.2. מפלס הרעש הנמדד (כאשר המאוורר עובד) הינו 33.5 dBA (תיקייה L38). מדידה זאת בוצעה בתאריך XXXXXX. בתאריך XXXXXX לא ניתן היה לבצע מדידה נוספת, מכיוון שהמאוורר לא הופעל במהלך ביקור המודד אלא רק לאחר יותר משעה מהמועד שעזב את הדירה (המאוורר הופעל אחרי שעה XXXXXX)

9.3.3. נמצא תדר טון בולט של 100 הרץ בעוצמה של44.1dBA  ובפסי התדרים בצדדים: תדר של 80 הרץ בעוצמה של 21.9dBA, תדר של 125 הרץ בעוצמה של 28.9dBA. ראה תדפיס מצורף תיקייה L38.

9.3.4. הממוצע האריתמטי של שני תדרי פסי הצד הנו 25.4dBA.

9.3.5. מעיון בתקנות ניתן לראות שעוצמת הטון הבולט בתדר 100 הרץ גבוה ב-18.7 dBA ממפלס הממוצע האריתמטי של הפסים הסמוכים.

9.3.6. הסף הדרוש בחוק להגדרת רעש עם טון בולט הינו לפחות 15 dBA הפרש, ונמדד הפרש של 18.7 dBA .

מעיון בתקנות יש להוסיף למפלס הרעש הנמדד 5dBA בגלל נוכחות טון בולט.

9.3.7. ההפרש בין מפלס הרעש כאשר המאוורר עובד – 33.5 dBA  לבין מפלס רעש הרקע כאשר המאוורר לא עובד – 33.5 dBA, הינו  dB0. ולכן לפי כללי החישוב של התוספת השנייה בהתאם לתקנה 6, יש להפחית מהרעש הנמדד 10dBA, כך שהרעש הנמדד הנו 23.5dBA.

9.3.8.           מעיון בתקנות עלינו להוסיף למפלס רעש המקור תוספת של 5 dBA בגלל נוכחות טון בולט, לכן מתקבל מפלס רעש של 28.5 dBA שהינו תוצאה של מקור הרעש.  מדובר במפלס רעש נמוך מרעש הרקע ועל כן לא ניתן להסיק מסקנות ממדידה זאת. מאחר שהתקנות מאפשרות למדוד גם בחלון פתוח וגם בחלון סגור ולבחור את המדידה הגבוהה מהן, בוצעה מדידה נוספת בחלון סגור אליה יש להתייחס.

9.4.    ניתוח תוצאות המדידה בחדר XXXXXX של XXXXXX חלון סגור (תיקייה L35 – רעש רקע;  תיקייה L39 – רעש נמדד כאשר המאוורר פועל)

9.4.1. מפלס רעש הרקע הנמדד (כאשר מקור הרעש - המאוורר לא עובד) הינו 26 dBA (תיקייה L35).

9.4.2. מפלס הרעש הנמדד (כאשר המאוורר עובד) הינו 28.8 dBA (תיקייה L39).

9.4.3. נמצא תדר טון בולט של 100 הרץ בעוצמה של 45.3 dBA ובפסי התדרים בצדדים: תדר של 80 הרץ בעוצמה של 22.7  dBA ותדר של 125 הרץ בעוצמה של 31.1 dBA. ראה תדפיס מצורף תיקייה  L39.

9.4.4. הממוצע האריתמטי של שני תדרי פסי הצד הנו 26.9 dBA.

9.4.5. מעיון בתקנות ניתן לראות שעוצמת הטון הבולט בתדר 100 הרץ גבוה ב-18.4 dBA  ממפלס הממוצע האריתמטי של הפסים הסמוכים.

9.4.6. הסף הדרוש בחוק להגדרת רעש עם טון בולט הינו לפחות 15 dBA הפרש, ונמדד הפרש של 18.4 dBA.

9.4.7.           ההפרש בין מפלס הרעש כאשר המאוורר עובד – 28.8 dBA  לבין מפלס רעש הרקע כאשר המאוורר לא עובד – 26 dBA, הינו 2.8 dBA. לכן רעש המקור לבד הינו 25.6 dBA(לפי כללי החישוב של התוספת השנייה בהתאם לתקנה 6). מעיון בתקנות יש להוסיף למפלס רעש המקור תוספת של 5 dBAבגלל נוכחות טון בולט. לכן מתקבל מפלס רעש של 30.6 dBA שהינו תוצאה של מקור הרעש.  רעש המקור נשמע באופן ברור, בהפרש של 4.6 דציבל ביחס לרעש הרקע(סדר גודל של כ-5 דציבל) המהווה רעש חזק המפריע או עשוי להפריע.

10.   הערה מקצועית        
ברור מעל לכל ספק שהרעש הנשמע בחדרי דירת משפחת XXX, בהם התבצעו המדידות הינו רעש מאווררים. זאת ניתן להסיק בבירור מניתוח תוצאות הניתוח הספקטראלי, המראה את תדר הבסיסי של 50 הרץ שזה תדר רשת החשמל בארץ. מנוע המאוורר הינו מנוע לזרם חילופין אשר עובד על תדר 50 הרץ ומייצר 100 שינויי כיוון הזרם – סיבובים של המאוורר בשנייה (תדר של 100 הרץ).

11.  סיכום

11.1.חדר XXXXXX

11.2.חלון פתוח – רעש חזק ובלתי סביר המפריע או עשוי להפריע – 47.3 dBA, חריגה של 7.3 dBA מהמותר בתקנות לשעות הלילה במבנה ב', בניגוד לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר ,התש"ן-1990), וכן הפרש של 15.6dBAבין מצב בו המאוורר אינו פועל לבין מצב בו המאוורר פועל, בניגוד לחוק למניעת מפגעים תשכ"א -1961.

11.2.1.          חלון סגור - רעש חזק ובלתי סביר המפריע או עשוי להפריע – 45.3 dBA, חריגה של 5.3 dBAמהמותר בתקנות לשעות הלילה במבנה ב', בניגוד לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר ,התש"ן-1990), וכן הפרש של 13.2dBAבין מצב בו המאוורר אינו פועל לבין מצב בו המאוורר פועל, בניגוד לחוק למניעת מפגעים תשכ"א -1961.

11.2.2.          סיכום – התקנות  מאפשרות לבחור את המדידה עם רמת הרעש הגבוהה מביניהן (תקנה 3(4)), ועל כל ניתן להתייחס רק למדידה בחלון פתוח. עם זאת ניתן לראות בצורה ברורה כי בשני המקרים מדובר ברעש חזק ובלתי סביר בניגוד לחוק ולתקנות.

11.3.חדר XXXXXX

11.3.1.          חלון פתוח – מפלס רעש הרקע גבוה ממפלס הרעש הנמדד ועל כן אין להתייחס למדידה זאת (בהתאם להנחיות בתקנות).

11.3.2.          חלון סגור – רעש חזק המפריע או עשוי להפריע – הפרש של  4.6 dBA (הפרש בסדר גודל של 5 דציבל) בין מצב בו המאוורר אינו פועל לבין מצב בו המאוורר פועל, בניגוד לחוק למניעת מפגעים תשכ"א -1961.

11.3.3.          סיכום – התקנות  מאפשרות לבחור את המדידה עם רמת הרעש הגבוהה מביניהן (תקנה 3(4)), ועל כל ניתן להתייחס רק למדידה בחלון סגור (בה נמדדה רמת רעש של 30.6dBA) ותוספת של 4.6dBAלעומת מפלס רעש הרקע. מכאן מדובר ברעש חזק המפריע או עשוי להפריע בניגוד לחוק.

11.4.הערה כללית: מאחר שהמדידות בוצעו בשני מועדים, ניתן לראות כי הפעלת המאווררים הנה נמשכת על פני זמן.

 

שם מלא : מלכי שמואל   תאריך XXXXXXX  חתימה--------------------


מלכי אלקטרוניקה   -   מסורת של חדשנות     טל. 03-9613141     0544-317147
בניית אתרים 2all